શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
સહ શૈક્ષણિક પ્રવુત્તિઓ
સામાજિક સેવાની પ્રવૃત્તિઓ
સહ શૈક્ષણિક પ્રવુત્તિઓ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
સહ શૈક્ષણિક પ્રવુત્તિઓ ના નામ
મહાન વ્યક્તિઓ અને લેખક - કવિઓની જન્મ જયંતીની ઉજવણી
બૌધિક કાર્યક્રમો અને પ્રશ્ન મંચ
નિબંધ સ્પર્ધા
વકતૃત્વ સ્પર્ધા
‘BISAG’ ચેનલ દ્વારા શૈક્ષણિક વ્યાખ્યાનો
સેમિનાર અને પરિસંવાદ
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat