શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
સંપર્ક
Coming Soon....
સંપર્ક
સંદેશ ફોર્મ
Address
તલકચંદ મ્યાચંદ શાહ મહિલા આર્ટ્સ કૉલેજ , ઇડર
સરપ્રતાપ હાઈસ્કૂલ પાસે , ઇડર
ઇડર - ૩૮૩૪૩૫ , (ગુજરાત) ભારત
Contect
૦૨૭૭૮-૨૫૦૮૦૮(R), ૨૫૧૨૩૨(o), ૯૮૯૮૪૯૦૮૧૪
E-Mail
tmshah1992@yahoo.com
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat