શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
અંગ્રેજી વિભાગ
નામ:
ડૉ.પ્રકાશ.આર.ગજ્જર
હોદ્દો:
એસોસીએટ્સ પ્રોફેસર
વિષય:
અંગ્રેજી
શૈક્ષણિક લાયકાત:
એમ.એ.પી.એચ.ડી
ઈ-મેઈલ:
prg203@gmail.com
More
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat