શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
શિક્ષણ વર્ગ
શૈક્ષણિક
બિનશૈક્ષણિક
ગ્રંથપાલ
ચોકીદાર
સેવકભાઈઓ
Dr.S.R.Choudhary
Associate Proffesor
Dr. M.V. Dave
Associate Proffesor
Dr. A.P.Patel
Associate Proffesor
Dr.D.K.Joshi
Associate Proffesor
Dr.P.R.Gajjar
Associate Proffesor
P.L.Patel
PTI Proffesor
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat