શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
ગુજરાતી વિભાગ
નામ:
ડૉ.મનીષા વી.દવે
હોદ્દો:
એસોસીએટ્સ પ્રોફેસર
વિષય:
ગુજરાતી
શૈક્ષણિક લાયકાત:
એમ.એ.પીએચ.ડી.(NET પાસ)
ઈ-મેઈલ:
manishavdave@gmail.com
More
નામ:
ડૉ.સવિતાબેન આર.ચૌધરી
હોદ્દો:
એસોસીએટ્સ પ્રોફેસર
વિષય:
ગુજરાતી
શૈક્ષણિક લાયકાત:
એમ.એ.પીએચ.ડી.
ઈ-મેઈલ:
sRchaudhari1970@gmail.com
More
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat