શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
કોલેજ ની નિયમિત પ્રવુત્તિઓ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
કોલેજ માં ઉજવાતી નિયમિત પ્રવુત્તિઓ ના નામ
Welcome Ceremony For New Entrants
Tree Plantation
Umashankar Joshi janma jayanti
shri Ravishankar Raval Painting & Rangoli Competition
Rabindra Thakur Janma jayanti
Sant Kavi Tulasidas Janma Jayanti
Cultural Programme of Independence Day
Celebration of Independence Day
Thalassemia Preventive Test
Teachers Day
Essay Competition
Vocational Training Programme For Students
Ambaji - Padyatri Visamo Seva
Aids Awareness Campaign
N.S.S.Day - One Day Camp at College Campus
Navratri Mahotsav
World Post Day ( Philately Exhibition)
Zaverchand Meghani Janma Jayanti
Blood Donation Camp
Narsinh Mehta Janma Jayanti
General Knowledge Test
World AIDS Day (Awareness Programme)
Geeta Jaynti
Celebration of Various Days
Mahatma Gandhi janma Jayanti
Swami Viveksnand Jayanti
Celebration of Republic Day
Farwell to the Student of Final Year
Annual Function and Prize Distribution
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat