શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
સંસ્કૃત વિભાગ
નામ:
ડૉ.કરૂણા એસ.ત્રિવેદી
હોદ્દો:
Incharge Principal
વિષય:
સંસ્કૃત
શૈક્ષણિક લાયકાત:
એમ.એ.બી.એડ.પીએચ.ડી.
ઈ-મેઈલ:
--
More
નામ:
પ્રા.અરવિંદ.પી.પટેલ
હોદ્દો:
શિક્ષક
વિષય:
સંસ્કૃત
શૈક્ષણિક લાયકાત:
એમ.એ.બી.એડ.
ઈ-મેઈલ:
--
More
નામ:
ડૉ.દક્ષા કે.જોષી
હોદ્દો:
એસોસીએટ્સ પ્રોફેસર
વિષય:
સંસ્કૃત
શૈક્ષણિક લાયકાત:
એમ.એ.પીએચ.ડી.
ઈ-મેઈલ:
dakshajoshi_68@yahoo.com
More
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat