શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
વિવિધ સમિતિઓ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
વિવિધ સમિતિઓ ના નામ
NAAC STEERING COMMITTEE
ADMISSION COMMITTEE
CULTURE ACTIVITY COMMITTEE
SPORTS COMMITTEE
NSS COMMITTEE
GRIEVANCE REDRESSAL CELL
DISCIPLINE COMMITTEE
EXAMINATION COMMITTEE
TOUR & TRAVEL COMMITTEE
TIME TABLE COMMITTEE
LIBRARY COMMITTEE
STUDENT COUNSELING COMMITTEE
POOR GIRLS RELIEF FUND COMMITTEE
ALUMNI ASSOCIATION COMMITTEE
FEED BACK COMMITTEE
ACADEMIC CALANDER COMMITTEE
WOMEN CELL
BUILDING & INFRASTRUCTURE COMMITTEE
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat