શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
સુવિધાઓ
ક્રમ
1
2
3
4
5
સુવિધાનું નામ
DELL
વિવિધ, રોજગારલક્ષી વર્ગો
SCOPE
લાયબ્રેરી
SPORTS
Digital English Language Laboratory
કમ્પ્યુટર વર્ગ, શિવણ, બ્યુટીપાર્લર, મહેંદી ક્લાસ
SCOPE ની પરીક્ષાના તાલીમ વર્ગો
વિવિધ પુસ્તકોથી સમૃધ્ધ એવી કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ લાયબ્રેરી
બાસ્કેટબોલ કોર્ટ, ટેબલ ટેનીસ, એથેલેટીક્સ તાલીમ
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat