શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
વિધોત્તેજક સમિતિ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
સભ્યનું નામ
ડૉ. શ્રી જયંતિલાલ સી. શાહ
શ્રી દુષ્યંતકુમાર એમ. પંડ્યા
શ્રી વિનયકુમાર સી. દોશી
શ્રી પૃથ્વીરાજ સી. પટેલ
શ્રી જયેન્દ્રસિંહ ટી. ચૌહાણ
શ્રી સુરેશકુમાર જે. દોશી
શ્રી જગદીશકુમાર પી. અમીન
શ્રી ડાહ્યાભાઇ કે. પટેલ
શ્રી નરેન્દ્રકુમાર એન. શાહ
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ આર. પટેલ
શ્રી જયંતિલાલ બી. પટેલ (ચેરમેન, ઘી આઈ.એન.એસ.બી. લિ., ઇડર)
શ્રી અરવિંદકુમાર એમ દોશી
શ્રી કમલેશકુમાર વી. મહેતા
શ્રી રામાભાઇ વી. સોલંકી
શ્રી અતુલકુમાર જે. મહેતા
શ્રી જયંતિલાલ જી. ગાંધી
શ્રી શશાંકકુમાર જે. મહેતા
શ્રી રમેશભાઈ પી. સુરતી
ડૉ. શ્રી વિનુભાઇ જે. પટેલ
ડૉ. શ્રી હરિશકુમાર એ. ગુર્જર
શ્રી નયનભાઇ પી. દોશી
શ્રી દિનેશભાઇ એમ. શાહ
શ્રી વસંતભાઇ એસ. રાવલ
શ્રી ભરતભાઇ આર. પટેલ (આચાર્ય, સર પ્રતાપ હાઈસ્કૂલ, ઇડર)
શ્રી જયશ્રીબેન એસ. કુંપાવત (આચાર્યા, શેઠ સી.કે. સરસ્વતી મંદિર, ઇડર)
શ્રી કરુણાબેન એસ. ત્રિવેદી (આચાર્યા, મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ, ઇડર)
શ્રી મેનેજીંગ ડીરેક્ટર, ઘી આઈ.એન.એસ.બી. લિ., ઇડર
શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ ડી. પટેલ (ચેરમેન, ઘી ખે.ઉ.બ. સમિતિ, ઇડર)
શ્રી ધર્મેન્દ્રકુમાર આર. દોશી
શ્રી નટુભાઇ ક્રે. પટેલ
શ્રી કિરીટકુમાર આર. મહેતા
હોદ્દો
પ્રમુખશ્રી
ઉપપ્રમુખશ્રી
ઉપપ્રમુખશ્રી
ઉપપ્રમુખશ્રી
મંત્રીશ્રી
મંત્રીશ્રી
કોષાધ્યક્ષશ્રી
સહકોષાધ્યક્ષશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
ટ્રસ્ટ્રીશ્રી
ટ્રસ્ટ્રીશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
ટ્રસ્ટ્રીશ્રી
ટ્રસ્ટ્રીશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
સભ્યશ્રી
કો. ઓપ્ટ સભ્યશ્રી
કો. ઓપ્ટ સભ્યશ્રી
કો. ઓપ્ટ સભ્યશ્રી
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat