શ્રી ઇડર પ્રજાકિય વિદ્યોત્તેજક સમિતિ , ઇડર સંચાલિત
શ્રી ઈડર પ્રજાકીય વિધ્યોત્તેજક સમિતિ દ્વારા ચાલતી અન્ય સંસ્થાઓ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
અન્ય સંસ્થા ના નામ
T. M. Shah Mahila Arts College, Idar
Sheth C. K. Saraswati Girls’ High School, Idar
Sir Pratap High School, Idar
The Idar Nagarik Sahakari Bank Higher Sec. (Arts) School, Idar
Shree M. T. Shah Higher Sec. (Science) School, Idar
Vocational Agriculture Department
Swami Vivekanand Primary School, Idar(English & Gujarati Medium)
Copyright © 2016 Mahila Arts College, Idar. All Rights Reserved.
Design & Developed By : KTS Bharat